BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

 

BiyoTek Ön Başvuru

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİYOTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ

ÖN BAŞVURU FORMU

 

1

Adı Soyadı

 

2

TC Kimlik Numarası

 

3

Telefon No

 

4

E-posta Adresi

 

5

Şirketiniz Var mı?

Var

?

Şirket Unvanı

…………………………………………

Yok

?

6

Şirket Adresi

 

7

BiyoTek içinde yer almanız durumunda işlik adres tanımınız ne olacaktır?

Şirket Merkez Adresi

?

Şirket Şube Adresi

?

Yeni Şirket Kurulum Adresi

?

8

Şirket Kuruluş Tarihi

 

9

Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 

10

Şirketinizin yürütmekte olduğu ulusal veya uluslararası destekli projeleri var mı?

 

Evet

 

? (Lütfen 11. Soruyu Yanıtlayınız)

Hayır

?

11

Desteklenen Projenin

Adı

Kapsamı

Destekleyen Kurum

Destek Miktarı

Başlangıç – Bitiş Tarihleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

BiyoTek’te yer almak istediğiniz bölümü seçiniz.

Ön Kuluçka                  

?

Kuluçka Ofisi

?

AR-GE Laboratuvarları  

?

14

BiyoTek’i Kullanacak Personel Sayısı

 

15

BiyoTek Proje Adı

 

16

BiyoTek Tahmini Kullanım Süresi (Proje Süresi)

 

17

BiyoTek Proje Özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

BiyoTek Projenizin Faaliyet Alanını İşaretleyiniz 

Sağlık Biyoteknolojisi

?

Tarımsal Biyoteknoloji

?

Gıda Biyoteknolojisi

?

Biyomedikal Teknolojileri

?

Nanoteknoloji/Nanobiyoteknoloji

?

Endüstriyel Biyoteknoloji

?

Diğer (lütfen belirtiniz)

…………………………

                 

 

? KVKK Onay Metnini Okudum, Onaylıyorum (EK-1)

 

 

Formu Dolduran Kişinin:

 

Adı Soyadı:

 

 

İmza:

 

 

 

Tarih:

 

 

 

 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİYOTEK TEKMER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİYOTEK TEKMER veri sorumlusu olarak BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ kampüsü içerisinde yerleşik olan kiracı firmalarımızın, aday kiracı firmalarımızın ve kuluçka firmalarının sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarının Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Çalışma Bilgileri, Sosyal Sigortalılık Bilgileri, Fotoğraf ve Özlük Bilgilerine ait kişisel verilerini işlemekteyiz.
 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;
a) Teknopark faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirilmesi ve onaylatılması,
b) Ar-Ge çalışmasının onaylatılması ve giriş - çıkış kayıtlarının tutulması,
c) Kamu kurumlarının bilgi taleplerine cevap verilmesi,
d) Mevzuata uygun olarak muafiyet desteğinin değerlendirilmesi ve sürdürülmesi,
e) İlgili kişilerin giriş-çıkış işlemlerini yapabilmesi için kart sağlanması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
 

3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİYOTEK TEKMER, kişisel verilerinizi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı ARGE ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi Kanunu çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere ilgili bakanlıklar (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı), Kamu Kurumlarıyla ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.
 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi 2. Fıkrası a bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak firma yetkililerinin internet portalı üzerinden beyanıyla işlenmektedir.

 

5. İlgili kişinin hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi edinmek üzere bizimle iletişime geçerek Kanun çerçevesinde tanımlı olan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklara göre aşağıdaki alanlarda bilgi edinebilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi işlemlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

                                                         

Foto Galeri:
Gösterilecek galeri bilgisi yok..